Lady Bird Johnson Wildflower Center - The University of Texas at Austin information

 Image Gallery

Search Image Gallery

Kalmia latifolia


Mountain laurel, Calico bush, Kalmia


Ericaceae (Heath Family)